Taalumat Haani – תעלומת העני Lyrics

יושב לבד בגן העיר
בודד ובלי מכיר
אדם מסכן ואלמוני
כולם קראו לו העני
הוא הסתובב ברחובות
ולגופו רק סחבות
איש לא ידע מניין בא
ואיך הגיע לסביבה

אמרו עליו הרבה דברים
שהתרושש מהימורים
שבא לכאן מהמרחק
ושהיה עשיר מופלא
אמרו שזה בגלל אשתו
אשר בגדה עם ידידו
את האמת איש לא ידע
והוא נותר גם בלי חידה

אמרו עליו הרבה דברים
שהתרושש מהימורים
שבא לכאן מהמרחק
ושהיה עשיר מופלא
אמרו שזה בגלל אשתו
אשר בגדה עם ידידו
את האמת איש לא ידע
והוא נותר גם בלי חידה

תמיד ישב לו לבדו
והבקבוק לצידו
פונה לכל עובר ושב
רוצה עזרה אבל לשווא
עולם קשה, עולם אכזר
ולקבצן איש לא עזר
עד שבליל קור וברקים
השיב נפשו לאלוקים

אמרו עליו הרבה דברים
שהתרושש מהימורים
שבא לכאן מהמרחק
ושהיה עשיר מופלא
אמרו שזה בגלל אשתו
אשר בגדה עם ידידו
את האמת איש לא ידע
והוא נותר גם בלי חידה

אמרו עליו הרבה דברים
שהתרושש מהימורים
שבא לכאן מהמרחק
ושהיה עשיר מופלא

Categorized in: