NSIEM N’ATA SER Lyrics

NSIEM NATA SER CHELL CA’ SUCCER
NSIEM NATA SER CHELL CA’
PAR CA’ T’ SACC RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIIU’ PARLA’

PRUOV NATA SER CHELL CA’ N VEN
PRUOV NATA SER CHELL CA’
PAR STAMM NSIEM RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIU PARLA’

E GUARD STU CIEL STA CHIN E STELL
PCCHE’ TU NUN STAI CCA CU MME’
E NGOPP A STU SCOGL ANNANZ A STU MAR
ASPIETT N’APPOC PCCHE

L’AMMOR MI E STAT P SEMP SINCER
N’NNE NUN TENG GENIJ E PAZZIA

CHISTU SILENZIJ M FA MAL ASSAJE
JE NUN CE CRER CHE E FRNUT CCA

NSIEM NATA SER CHELL CA’ SUCCER
NSIEM NATA SER CHELL CA’
PAR CA’ T’ SACC RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIIU’ PARLA’

PRUOV NATA SER CHELL CA’ N VEN
PRUOV NATA SER CHELL CA’
PAR STAMM NSIEM RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIU PARLA’

E T VULESS PRSTA L’UOCCHIE MIE
P T FA’ CAPI C SI P ME
‘O SAPIMM SUL IJ E IJ
CHELL C’AGG FATT P STA CU TE

T VEC PUR MIEZZ ‘A STA VIA
PUR SI NUN TEN A CHE FA’ CU TE

CHISTU SILENZIJ M FA MAL ASSAJE
JE NUN CE CRER CHE E’ FRNUT CCCA’

NSIEM NATA SER CHELL CA’ SUCCER
NSIEM NATA SER CHELL CA’
PAR CA’ T’ SACC RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIIU’ PARLA’

PRUOV NATA SER CHELL CA’ N VEN
PRUOV NATA SER CHELL CA’
PAR STAMM NSIEM RA NA’ VIT INTER
E MO TU NUN M VUO’ CHIU PARLA’

Categorized in:

Tagged in: